Diensten

05_MEDIGOED_diensten
05a_MEDIGOED_diensten

MediGoed ontzorgt en versterkt

MediGoed biedt ondersteuning aan zorginstellingen bij alle onderdelen van de farmaceutische zorg, met als resultaat dat de zorginstellingen worden ontzorgd en versterkt. Samen maken wij afspraken, zodat deze voor alle partijen werkbaar zijn, de patiënt- en medicatieveiligheid voorop staat en de zorginstelling eenvoudiger kan voldoen aan de wet- en regelgeving conform de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De apothekers en farmaceutisch consulenten van MediGoed zijn het aanspreekpunt en adviseren de zorginstelling in de optimalisering van het medicatiebeleid, beheersing van de kosten, maar ook in het initiëren van projecten en de follow-up hiervan.

Auditsystematiek

MediGoed stemt met de zorginstelling een auditsystematiek af. Hierbij worden afdelingen/locaties bezocht door de farmaceutisch consulent en/of apotheker, indien mogelijk vergezeld van de kwaliteitsfunctionaris van de zorginstelling. Aan de hand van een vragen- en beoordelingslijst wordt gekeken naar de opslag en verstrekking van de medicatie en de bijbehorende administratie. Daarnaast wordt er tijdens deze bezoeken tijd gemaakt voor een overleg met de medicatie-verantwoordelijken, zodat vragen kunnen worden gesteld.

Naamloos-1

Management informatie

Management-informatie is een essentieel instrument voor een zorginstelling om enerzijds te sturen op rationeel voorschrijven en anderzijds grip te krijgen op beheersing van de kosten. MediGoed levert deze informatie maandelijks.

Naamloos-1

Extra diensten

MediGoed is bezig met een project waarbij zij een rol speelt bij een soepele overdracht van GGZ-cliënten terug naar huis.

MediGoed heeft de beschikking over een eigen bereidingscapaciteit. Zo kan MediGoed in voorkomende gevallen zelf medicatie maken indien bijvoorbeeld een specifieke dosering is gewenst.

Naamloos-1

Aanwezigheid op locatie

Indien gewenst is het mogelijk dat er afspraken worden gemaakt om medewerkers van MediGoed structureel een deel van de tijd te laten werken op een locatie van de zorginstelling om zo als vraagbaak voor alle medewerkers binnen de zorginstelling te fungeren.

Naamloos-1

Spoedrol

MediGoed kan bij spoed binnen 2,5 uur een spoedrol voor één dag leveren.

05b_MEDIGOED_diensten

Medicatiereview

Onder een medicatiereview wordt verstaan ‘de beoordeling van de farmacotherapie door arts, apotheker en cliënt (of diens vertegenwoordiger) op basis van een gestructureerde, kritische evaluatie van de medische, farmaceutische en gebruiksinformatie om zo voor de individuele cliënt tot een optimale farmacotherapie te komen’. De richtlijnen rond medicatiebeoordelingen zijn hierbij leidend. Binnen MediGoed worden de reviews aan de hand van deze richtlijnen (zoals de multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen, STRIP-methode en de start-stop-criteria) uitgevoerd. Daarnaast worden er aanvullende adviezen besproken over bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal deelmomenten, substitutiemogelijkheden en alternatieve geneesmiddelen, die op rol verpakt kunnen worden.

Transport en aflevering

De medicatie wordt indien gewenst per afdeling geleverd in een afgesloten krat. De lege kratten worden steeds weer meegenomen door onze bezorgers.